İşbu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“KVKK”) 10. maddesi gereği yapılmaktadır.

AÇIKLAMA

WRL Shopping çalışanları. görevlerini yerine getirirken elde ettikleri
bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat
kapsamında kullanmayı taahhüt etmektedirler.

KVKK uyarınca www.wrlshopping.store
tarafından müşterilerimizin verileri Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri
olarak tanımlanabilecek müşterilerimize ait ad. soy ad. e-posta adresi. T.C.
Kimlik numarası. demografik veriler. mali veriler vb. veriler. siparişlerinizi
almak. ürün ve hizmetlerimizi sunmak. ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek.
sistemsel sorunların çözümü. ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek. önceden onay
vermeniz halinde siparişleriniz. ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama
amacıyla. bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek.
ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik.
lojistik ve benzeri diğer işlevlerini WRL Shopping adına yerine
getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası
amacıyla WRL Shopping iştirakleri ve üçüncü kişi
ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir. yazılı/manyetik
arşivlerde muhafaza edilebilir. kullanılabilir. güncellenebilir. paylaşılabilir.
transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 

Kişisel verilerinizin WRL Shopping tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;
KVKK’ nin 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
öğrenme. kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep
etme. kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme. yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması
halinde bunların düzeltilmesini talep etme. kişisel verilerin işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme. düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. işlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız
bulunmaktadır.

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için WRL Shopping veri
güvenliği sorumlu yetkili birimiyle iletişime geçiniz.

Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi:  support@wrlshopping.store